เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

14.jpg

างสาวสุพี แก้วมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สายด่วน : 081-9540834

 

O05

นายภัทรพล นาคอก
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

O05

นายจักรพันธ์ ทองบุญมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

O05

นายทศพล พลดร
นักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ

O05

ตำแหน่งว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

O05

นายจักรพันธ์ สมบูรณ์ธรรม
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน

P04-5-1.jpeg

นางสาว ปภัสสร จันทะวิระ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

O05

นางจินตนา คำภูแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
ลูกจ้างประจำ

O05

นายอนุวัฒน์ หาญบุรุษ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

O05

นางสาวฐานิต แซ่ตัง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

O05

นางสาวณัฐริตา แสนราช
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

O05

นางสุนิสา สมบูรณ์ธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

O05

นายณัฐพล ควรชม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

O05

นายเสกสรรค์ ปะสีระเตสังข์
พนักงานขับรถยนต์

O05

นายอรุณ นันทะแพทย์
พนักงานขับรถยนต์

O05

นายบัญชา กุมจันทึก
พนักงานขับรถยนต์

O05

นายบุญเรือง วิลาจันทร์
พนักงานดับเพลิง

O05

นางสาวเมธาวี พันษา
คนงานทั่วไป

O05

นางสาวภาวนา ศิริมณี
คนงานทั่วไป

O05

นายดำรงศักดิ์ ชนะชัย 
คนงานทั่วไป

O05

นางศิรวรรณ ยิ้มโฉม
ภารโรง

O05

นายพิเชฐ อาจตา
คนงานประจำรถขยะ

O05

นายคมสัน ปะกิ่ง
คนงานประจำรถขยะ

O05

นายบุญมา สุขอุบล
คนงานประจำรถขยะ

O05

นายประวุธ มะยุรา
คนงานประจำรถขยะ

O05

นายบุญมี มาระตัง
คนงานประจำรถขยะ

O05

นายอาทิตย์ นันธะแพทย์
จ้างเหมาบริการ

O05

นายสุทิวัส สุขอุบล
จ้างเหมาบริการ

 

O05

นายสุทธิพงษ์ ชนะชัย
จ้างเหมาบริการ
 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background nonthongnayoon

  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง ที่อยู่เลขที่ 266 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380

ติดต่อ เบอร์ติดต่อ
 ⇒ โทรสาร (FAX.)  ⇒ 042-217424  
 ⇒ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์   ⇒ 042-217480-1 
 ⇒ สำนักปลัดเทศบาล   ⇒ กด 1 
 ⇒ นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง   ⇒ กด 2 
 ⇒ กองการศึกษา   ⇒ กด 3
 ⇒ กองช่าง   ⇒ กด 4 
 ⇒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ⇒ กด 5 
 ⇒ กองคลัง   ⇒ กด 6 
 ⇒ เบอร์ติดต่อกองคลัง   ⇒ 042-219836 

Email : nonthong.ny@gmail.com

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nonthongnayoong.go.th
   Copyright © 2021  www.nonthongnayoong.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem